Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální stavy toků

21.5.2018 22:10

Aktuální výška:

293 cm

22.5.2018 09:20

Aktuální výška:

13 cm

22.5.2018 09:20

Aktuální výška:

11 cm

22.5.2018 09:20

Aktuální výška:

41 cm

22.5.2018 09:40

Aktuální výška:

83 cm

22.5.2018 09:20

Aktuální výška:

44 cm

22.5.2018 09:20

Aktuální výška:

47 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Lety mostnormální
LG Čenkovnormální
LG Hořovicenormální
LG Beroun Lnormální
LG Beroun Bnormální
LG Loděnicenormální
LG Srbskonormální

Svátek

Svátek má Emil

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 5. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

1. Úplný oficiální název

Obec Lety

2. Důvod a způsob založení

Obec Lety v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Obec též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

3. Organizační struktura

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni obce je starosta. Zastupitelstvo obce je tvořeno 7 zastupiteli.  V čele Zastupitelstva obce je starostka Ing. Barbora Tesařová. Jejími zástupci jsou  místostarostové Ing. Jiří David a Jaroslav Bolart.
Nadřízeným všech pracovníků úřadu je starostka.

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Lety
tel. 257 711 180
mob. 602 134 889 (pouze v pracovní době)
e-podatelna: podatelna@obeclety.cz
e-mail: ou@obeclety.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Lety
Na Návsi 160
252 29 Lety
pošta Dobřichovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Lety
Na Návsi 160
252 29 Lety

4.3 Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 11:30 a od 13:00 - 18:00 hod.

úterý, pátek 8:00 - 11:30

Ostatní dny po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

257 711 180, 602 134 889

4.5 Adresa webové stránky

http://www.obec-lety.cz
 

4.6 Adresa elektronické podatelny

podatelna@obeclety.cz


4.7 Další elektronické adresy

ou@obeclety.cz


4.8 Identifikátor datové schránky
e4uamak 

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., číslo běžného účtu: 388027399/0800
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu pro odpadové hospodářství: 1783-388027399/0800

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu pro účel obnovy a investic do infrastruktury (vodovod, kanalizace): 1222-388 027 399/0800

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČO)
00241393

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00241393

8. Dokumenty


8.1 Rozpočet

Rozpočty a hospodaření obce

8.2 Závěrečný účet

Závěrečné účty obce

9. Žádosti o informace

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.

Místo a způsob, jak získat informaci
• osobně - na podatelně Obce Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety 
• telefonicky - 257 711 180 
• písemně - Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety 
• elektronicky - ou@obeclety.cz, podatelna@obeclety.cz 
• úřední deska
www.obeclety.cz

Zákon 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádosti a jiná podání určená obci Lety se doručují:
• poštou na adresu Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety 
• osobně v podatelně Obecního úřadu Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety
• e-podatelna: podatelna@obeclety.cz

podatelna obecního úřadu je otevřena:
pondělí a středa 8:00 - 11:30 hod a od 13:00 - 18:00 hod
úterý, pátek od 8:00 - 11:30 hod
čtvrtek zavřeno

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Lety

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Lety lze podat odvolání, opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č.  200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č.495/2004 Sb., k provedení zákona č.227/2000 Sb.).   
Odvolání učiněné písemně lze podat:
poštou na adresu Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety
osobně na podatelně Obecního úřadu Lety

12. Formuláře

Formuláře pro podávání žádostí jsou k dispozici na obecním úřadu.

Formulář: Přihláška k poplatku za komunální odpad

Formulář: Přihlášení psa

Formulář: Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář: Žádost o povolení připojení ke komunikaci

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

14.2 Vydané právní předpisy
 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.