Lety
LetyPraha-západ

Závěrečné účty 2004,2005,2006

Svazku obcí KaLeVod

 
 

Závěrečný účet KaLeVod-SVAZEK OBCÍ ZA ROK 2006

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
  
           Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006
Údaje jsou v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2006

% plnění ke 
schvál.
rozp.

% plnění k upr.
rozpočtu

Popl. za odběr vody

300000,00 403000,00 403732,00

134,58

100,18

Příjmy z poskyt.služ.

10000,00 0,00 0,00 0 0

Příjmy z pronájmu

90000,00 28000,00 28000,00 31,11 100

Příjmy z úroků

0 0,00 57,14 0 0

Příjmy celkem

400000,00 431000,00 431789,14    

Ostatní os. náklady

10000,00 10000,00 9576,00 95,76 95,76

Služby peněž. úst.

3000,00 3000,00 2799,50 93,32 93,32

Nájemné

35000,00 36000,00 35840,30 102,40 99,56

Konzult. a právní sl.

40000,00 36000,00 35700,00 89,25 99,17

Programové vybavení

0,00 600,00 596,00 0,00 99,33

Platby daní a popl.

300000,00 263000,00 262382,00 87,46 99,77

Výdaje celkem

388000,00 348600,00 346893,80    
Saldo:Příjmy - výdaje
12000,00 82400,00 84895,34 707,46 103,03

Třída 8 -Financování

-12000,00 -82400,00 -84895,34 0,00 99,25
           

Stav na běžném účtu k 31.12.2006

   
23110                              76640,96  

Komentář

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na webové stránce obce Lety (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

           
Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.
           

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2005

Přezkoumání DSO za rok 2005 provedl nezávislý auditor JUDr. Vladimír Hrouda, U Krčského nádraží 232/23, 14000 Praha 4, osvědčení č. 126 o zpisu do seznamu auditorů

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

 

Svazek neobdržel v roce 2006 žádnou dotaci

Návrh na usnesení:

Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí - KaLeVod bez výhrad.

Podpisy:

12. března 2007

           
Vyvěšeno dne: 12.3.2007
Sejmuto dne:
         
           
 

#


Závěrečný účet Svazku obcí KaLeVod za rok 2005:

 

 
 Par
Název
SR
UR
Skut.v Kč
 
 
Příjmy celkem
360
354
353502,5
1701
 
krytí na poplatky za vodu
250
329
329404
2141
6310
úroky
1
0
36,61
2132
2310
Nájemné
60
0
0
2111
2310
Ostatní příjmy
49
0
0
2329
2310
Ostatní nedaňové příjmy
0
10
10000
8115
 
Změna stavu krátkodob.prostř.
0
15
14061,89
 
 
Výdaje celkem
360
354
353502,50
5021
2310
Ost.osobní náklady
10
0
0,00
5362
2310
Poplatky za odběr vody
250
350
349404,00
5163
2310
Bankovní poplatky
3
3,5
3502,50
5166
2310
Služby (audit..+ rezerva)
20
0
0,00
5172
2310
Programové vybavení
0
0,5
596,00
5164
2310
Nájemné za pozemek pod vrty
35
0
0,00

 

Vyvěšeno dne: 29. března 2006         Sejmuto dne:.........................
#

Závěrečný účet KaLeVod - 2004

 

   Par Název SR UR Skut. %
    Příjmy        
1701   krytí na poplatky za vodu 230 168 168000,00 100
2141 6310 úroky 1 0 77,59 7
2111 2310 Ostatní příjmy 49 0 0,00 0
2132 2310 Příjmy z pronájmu ost.nem. 20 0 0,00 0
2133 2310 Příjmy z pronájmu 0 56 56000,00 100
    Příjmy celkem bez zůst.BÚ 300 224 224077,59 100
             
    Výdaje celkem        
5011 2310 Refundace mezd 0 10 10000,00 100
5021 2310 Refundace OON 30 15 14364,00 100
5031 2310 Refundace odvodu SP 0 3 2500,00 83
5032 2310 Refundace odvodu ZP 0 1 900,00 90
5163 2310 Služby peněžných ústavů 1 4 3395,00 85
5166 2310 Konzultační a právní služby 39 0 0,00 0
5169 2310 Služby 0 19 17850,00 94
5172 2310 Programové vybavení 0 4 3598,40 90
5362 2310 Platby daní a poplatků 230 168 168000,00 100
    Celkem Výdaje 300 224 220607,40 98
             
Výsledek hospodaření      
Zůstatek na BÚ k 1.1.2004     12337,32
Příjmy v roce 2004     224077,59
Výdaje v roce 2004     220607,40
Zůstatek na BÚ k 31.12.2004     15807,51
Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne: