Lety
LetyPraha-západ

Povinné informace neviditelné

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

1. Úplný oficiální název

Obec Lety

2. Důvod a způsob založení

Obec Lety v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Obec též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

3. Organizační struktura

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni obce je starosta. Zastupitelstvo obce je tvořeno 7 zastupiteli.  V čele Zastupitelstva obce je starostka Ing. Barbora Tesařová. Jejími zástupci jsou  místostarostové Ing. Markéta Huplíková a Jiří Hudeček DiS.
Nadřízeným všech pracovníků úřadu je starostka.

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Lety
tel. 257 711 180
mob. 602 134 889 (pouze v pracovní době)
e-podatelna: podatelna@obeclety.cz
e-mail: ou@obeclety.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Lety
Na Návsi 160
252 29 Lety
pošta Dobřichovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Lety
Na Návsi 160
252 29 Lety

4.3 Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 11:30 a od 13:00 - 18:00 hod.

úterý, pátek 8:00 - 11:30

Ostatní dny po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

257 711 180, 602 134 889

4.5 Adresa webové stránky

http://www.obec-lety.cz
 

4.6 Adresa elektronické podatelny

podatelna@obeclety.cz


4.7 Další elektronické adresy

ou@obeclety.cz


4.8 Identifikátor datové schránky
e4uamak 

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., číslo běžného účtu: 388027399/0800
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu pro odpadové hospodářství: 1783-388027399/0800

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu pro účel obnovy a investic do infrastruktury (vodovod, kanalizace): 1222-388 027 399/0800

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČO)
00241393

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00241393

8. Dokumenty


8.1 Rozpočet

Rozpočty a hospodaření obce

8.2 Závěrečný účet

Závěrečné účty obce

9. Žádosti o informace

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.

Místo a způsob, jak získat informaci
• osobně - na podatelně Obce Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety 
• telefonicky - 257 711 180 
• písemně - Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety 
• elektronicky - ou@obeclety.cz, podatelna@obeclety.cz 
• úřední deska
www.obeclety.cz

Zákon 106/1999 Sb.

Soupis žádostí o informace - 2019

GDPR

1. uvedení pověřence:

Pověřenec: KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice, e-mail: pravnik@akkvb.cz, tel. +420 226 259 401.

Kontaktní osoba pověřence: Mgr. Lukáš Rothanzl, e-mail: lukas.rothanzl@akkvb.cz, tel. +420 226 259 401.

2. odkaz na směrnici GDPR

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

3. informace pro obyvatele

Zásady ochrany osobních údajů
Informace ke zpracování osobních dat:

KVB advokátní kancelář s.r.o., dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti. 

Zabezpečení Vašich osobních dat:

KVB advokátní kancelář s.r.o., dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. 

Právo na informace:

Vaším právem je požádat KVB advokátní kancelář s.r.o., o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záloh, archivů  apod.). 

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. Aktualizace údajů, právo na opravu Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Svá data můžete zkontrolovat a nebo změnit po přihlášení na tomto webu. Pokud si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat.

Námitky:

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese:Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7. Právo na omezení zpracování  Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz:

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. 

Kam se můžete obrátit:

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na kontaktní adresu uvedenou v kontaktech společnosti.

Webové stránky:

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří: Vaše IP AdresaOtevíraná stránka našeho webuKód odpovědi httpIdentifikace Vašeho prohlížečeTyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let. Soubory cookieKdyž navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme soubory cookie. 

Prohlášení o použit cookies a možnosti zamezení použití
Co jsou cookies?Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data uložená v souboru pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.Jaké cookies používáme?Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách a to při sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.Souhlas s ukládáním cookiesVětšina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Jak postupovat pokud nesouhlasíte s použitím cookiesPoužití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:Internet Explorer: windows.microsoft.comGoogle Chrome: support.google.comMozilla Firefox: support.mozilla.orgOpera: help.opera.comSafari: support.apple.com

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádosti a jiná podání určená obci Lety se doručují:
• poštou na adresu Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety 
• osobně v podatelně Obecního úřadu Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety
• e-podatelna: podatelna@obeclety.cz

podatelna obecního úřadu je otevřena:
pondělí a středa 8:00 - 11:30 hod a od 13:00 - 18:00 hod
úterý, pátek od 8:00 - 11:30 hod
čtvrtek zavřeno

Elektronická podatelna

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Lety

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Lety lze podat odvolání, opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č.  200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č.495/2004 Sb., k provedení zákona č.227/2000 Sb.).   
Odvolání učiněné písemně lze podat:
poštou na adresu Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety
osobně na podatelně Obecního úřadu Lety

12. Formuláře

Formuláře pro podávání žádostí jsou k dispozici na obecním úřadu.

Formulář: Přihláška k poplatku za komunální odpad

Formulář: Přihlášení psa

Formulář: Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář: Žádost o povolení připojení ke komunikaci

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

14.2 Vydané právní předpisy
 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Facebook


FACEBOOK

Mobilní rozhlas


Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17
1
18
1
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30