Lety
LetyPraha-západ

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád zastupitelstva obce Lety

Zastupitelstvo obce Lety (dále jen „zastupitelstvo“) se usneslo podle § 96 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „Zákon“), na tomto svém jednacím řádu (dále jen „Řád“).


Článek 1
Úvodní ustanovení


(1) Řád upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání zastupitelstva, usnášení a kontrolu plnění schválených usnesení, jakož i další otázky.
(2) O otázkách upravených tímto Řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.


Článek 2
Pravomoci zastupitelstva


Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a následující Zákona.


Článek 3
Zasedání zastupitelstva


Zastupitelstvo jedná na pracovních neveřejných zasedáních a veřejných zasedáních.


Článek 4
Účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva


(1) Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit každého zasedání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
(2) Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
(3) Člen zastupitelstva se může jednání účastnit i tzv. na dálku s využitím takových technických prostředků, které umožňují jeho distanční přítomnost v reálném čase (typicky využití videokonference), včetně uplatňování jeho práv souvisejících s výkonem funkce, zejména oprávnění hlasovat a vyjadřovat se k projednávaným záležitostem.
(4) Na distanční účast členové zastupitelstva nemají právní nárok.
(5) Není možné konat zasedání zastupitelstva tzv. per rollam, tedy aby členové zastupitelstva předem písemně zaslali svá stanoviska k navrženým věcem a svá rozhodnutí. (není splněn bezvýjimečný princip veřejnosti zasedání, usnášeníschopnosti, při níž vychází z počtu přítomných členů zastupitelstva. Zasedání musí probíhat v určitém okamžiku a v tomto okamžiku se jej též zastupitelé účastní (aby jejich účast a případné hlasování měly právní relevanci).


Článek 5
Pracovní neveřejná zasedání zastupitelstva


(dále jen “porady zastupitelstva“)
(1) Porady zastupitelstva svolává a řídí starosta, případně místostarosta.
(2) Porady zastupitelstva se zpravidla konají jednou za týden minimálně však jednou do měsíce.

Článek 6
Program porady zastupitelstva


(1) Návrh programu porady navrhuje starosta, popřípadě místostarosta. Navrhovaný program bude rozesílán elektronicky ostatním členům zastupitelstva, alespoň den před poradou zastupitelstva, a to včetně dostupných podkladů.
(2) Každý člen zastupitelstva má právo tento návrh doplnit svými návrhy.
(3) Požádá-li písemně člen zastupitelstva o zařazení požadovaného bodu do programu nejbližší porady zastupitelstva a nebude-li mu vyhověno, musí se navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo.


Článek 7
Zápisy z porady zastupitelstva


(1) Z každé porady bude pořízen zápis v bodech s úkoly jednotlivých zastupitelů, stavem jejich plnění a případným návrhem usnesení zastupitelstva.
(2) Vyhotovený zápis je vždy určeným zapisovatelem rozeslán elektronicky všem zastupitelům.
Článek 8
Veřejná zasedání zastupitelstva
(dále jen „zasedání zastupitelstva“)
Svolání zasedání zastupitelstva
(1) Zasedání zastupitelstva je svoláváno podle potřeby a dle pravidel ustanovení § 92 a § 93 Zákona.
(2) O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva informuje Obecní úřad Lety občany alespoň 7 dnů před jeho konáním, a to vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Lety, případně jiným vhodným způsobem.
(3) Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti.
(4) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst. 1 a 2 učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
Článek 9
Program zasedání zastupitelstva
(1) Návrh programu zasedání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení starosta. Každý člen zastupitelstva má právo tento návrh programu jednání doplnit svými návrhy.
(2) Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích učiněných v průběhu zasedání zastupitelstva, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas.


Článek 10
Průběh zasedání zastupitelstva


(1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo pověřený zastupitel (dále jen „předsedající“). Předsedající zahajuje zasedání zastupitelstva, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na to, aby zasedání zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh, vyhlašuje přestávky zasedání zastupitelstva a navrhuje ukončení zasedání zastupitelstva.
(2) V zahajovací části zasedání zastupitelstva předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatuje usnášeníschopnost zastupitelstva.
(3) Jestliže zastupitelstvo při zahájení zasedání zastupitelstva není usnášeníschopné, předsedající zasedání zastupitelstva ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15ti dnů ode dne ukončeného zasedání zastupitelstva.
(4) Je-li zastupitelstvo usnášeníschopné, konstatuje předsedající počet přítomných, písemně omluvených a neomluvených členů zastupitelstva.
(5) Dále zastupitelstvo obce zvolí dva členy zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva a nechá zvolit zapisovatele zápisu z veřejného projednávání zastupitelstva.
(6) Následně předsedající provede kontrolu plnění zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
(7) Poté předsedající předloží návrh programu zasedání zastupitelstva. Každý projednávaný bod programu uvede předkladatel. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
(8) Před každým hlasováním o věcných návrzích dá předsedající výslovný prostor pro dotazy ze strany občanů obce Lety. Tito mohou vyjadřovat svá stanoviska a pokládat dotazy k projednávaným bodům v písemné i v ústní formě v souladu s dalšími ustanoveními Řádu.
(9) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.
(10) Zastupitelstvo může v průběhu zasedání zastupitelstva hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
(11) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
(12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
(13) Do diskuse o projednávaném návrhu se mohou přihlásit přítomní občané obce nebo fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (dále jen “třetí osoby“). V případě pochybností může předsedající vyzvat třetí osobu, která se hlásí do rozpravy, aby své oprávnění k přihlášení do diskuse dle první věty prokázala, např. OP.
(14) Třetí osoby mohou vznášet dotazy vztahující se k působnosti orgánů územní samosprávy k právě projednávaným bodům programu. Tazatel je povinen uvést celé jméno a příjmení a v případě požadované písemné odpovědi i adresu. Na dotazy odpovídá předkladatel projednávaného bodu, předsedající nebo jiná, jím vyzvaná osoba, a to bezodkladně.
(15) Dotazy vztahující se k projednávanému bodu, na které nelze bezprostředně odpovědět a jejichž zodpovězení vyžaduje vyhledání informace nebo provedení dalších šetření, budou vyřízeny bezodkladně, nejpozději do 30 dnů; v případě, že bude tento dotaz žádostí ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informace bude poskytnuta v souladu s tímto zákonem.
(16) Obrazové záznamy. Pořizování obrazových záznamů je možné pouze z prostoru vyhrazeného pro veřejnost a to tak, aby nebyla narušena možnost přímého pohledu mezi zastupiteli a veřejností ani mezi zastupiteli navzájem.


Článek 11
Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva


(1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
(2) Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.


Článek 12
Příprava usnesení zastupitelstva


(1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných zastupitelstvem a z diskuse členů zastupitelstva.
(2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
(3) Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva obce, výborům zastupitelstva obce nebo úřadu obce.


Článek 13
Hlasování


(1) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
(2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
(3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
(4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
(5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve rozdílné skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší na dobu nejdéle 30 minut. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý.
(6) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
(7) Usnesení zastupitelstva obce je nedílnou součástí zápisu ze zasedání. Zápis zůstává uložen k nahlédnutí na obecním úřadu.
(8) Usnesení zastupitelstva obce se zveřejňují na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.


Článek 14
Ukončení zasedání zastupitelstva


(1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
(2) Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu. V tom případě se do 15 dnů koná náhradní veřejné zasedání zastupitelstva.
(3) Předsedající může také ukončit veřejné zasedání zastupitelstva z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V tom případě se také do 15 dnů koná náhradní veřejné zasedání zastupitelstva.


Článek 15
Zápis ze zasedání zastupitelstva


(1) Zápis ze zasedání zastupitelstva (dále jen „zápis“) je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva. Správnost zápisu potvrzuje podpisem zapisovatel, ověřovatelé a starosta. Za jeho vyhotovení odpovídá Obecní úřad Lety. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
(2) Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání zastupitelstva a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
(3) V zápisu se uvádí:
- den a místo zasedání zastupitelstva,
- hodina zahájení a ukončení,
- doba přerušení, pokud je pokračování zasedání zastupitelstva v jiný den, než je den
zahájení zasedání,
- jména zvolených ověřovatelů zápisu,
- jméno zapisovatele
- počet přítomných členů zastupitelstva,
- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
- program jednání,
- průběh rozpravy se jmény řečníků,
- podané návrhy,
- průběh a výsledky hlasování,
- přijatá usnesení,
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
(4) Zápis musí být uložen na Obecním úřadě Lety k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán k archivaci. Délka doby archivace se řídí zákonem číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Zápis bude současně zveřejněn na internetových stránkách obce Lety v elektronické podobě.
(5) O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.


Článek 16
Pracovní skupiny


(1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní skupiny.
(2) Do těchto pracovních skupin zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
(3) Funkce pracovních skupin končí splněním úkolu.
(4) O ukončení činnosti pracovní skupiny bude zastupitelstvo obce veřejnost informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva.


Článek 17
Zabezpečení a kontrola usnesení


(1) Starosta a jeho zástupci přijmou organizační opatření ke splnění usnesení zastupitelstva.
(2) Výbory opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti.
(3) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní výbor.


Článek 18
Dotazy členů zastupitelstva


(1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu a další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
(2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpovídá písemně do 30 dnů.
(3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta na následujícím zasedání zastupitelstva. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.
(4) Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u Obecního úřadu Lety


Článek 19


Tento jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Lety dne 6. 12. 2023 pod číslem usnesení 8/11/2023.


starostka obce Ing. Barbora Tesařová v.r.


místostarostka Ing. Markéta Huplíková v.r.

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30