Lety
LetyPraha-západ

Jednací řád zastupitelstva obce

ke stažení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LETY 

 

 

Jednací řád zastupitelstva obce Lety
 
Zastupitelstvo obce Lety (dále jen „zastupitelstvo“) se usneslo podle § 96 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „Zákon“), na tomto svém jednacím řádu (dále jen „Řád“).
 
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Řád upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání zastupitelstva, usnášení a kontrolu plnění schválených usnesení, jakož i další otázky.
(2) O otázkách upravených tímto Řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.
 
Článek 2
Pravomoci zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a následující Zákona.
 
Článek 3
Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo jedná na pracovních neveřejných zasedáních a veřejných zasedáních.
 
Článek 4 
Účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva
(1) Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit každého zasedání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
(2) Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
 
Hlava II.
Pracovní neveřejná zasedání zastupitelstva
(dále jen“porady zastupitelstva“)
 
Článek 5
(1) Porady zastupitelstva svolává a řídí starosta, případně jedna z místostarostek.
(2) Porady zastupitelstva se zpravidla konají jednou týdně minimálně však jednou do měsíce.
 
Článek 6
Program porady zastupitelstva
(1) Návrh programu porady navrhuje starosta, popřípadě místostarostky. Navrhovaný program bude rozesílán elektronicky ostatním členům zastupitelstva, alespoň den před poradou zastupitelstva, a to včetně dostupných podkladů.
(2) Každý člen zastupitelstva má právo tento návrh doplnit svými návrhy.
 
(3) Požádá-li písemně člen zastupitelstva o zařazení požadovaného bodu do programu nejbližší porady zastupitelstva a nebude-li mu vyhověno, musí se navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo.
 
Článek 7
Zápisy z porady zastupitelstva
(1) Na začátku každé jednotlivé porady zastupitelstva bude určen zapisovatel z řad zastupitelů, který do dvou dnů od konání porady zastupitelstva zpracuje stručný zápis v bodech s úkoly jednotlivých zastupitelů, stavem jejich plnění a případným návrhem usnesení zastupitelstva.
(2) Vyhotovený zápis je vždy určeným zapisovatelem rozeslán elektronicky všem zastupitelům.
 
Hlava III.
Veřejná zasedání zastupitelstva
(dále jen „zasedání zastupitelstva“)
 
Článek 8
Svolání zasedání zastupitelstva
(1) Zasedání zastupitelstva je svoláváno podle potřeby a dle pravidel ustanovení § 92 a § 93 Zákona.
(2) O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva informuje Obecní úřad Lety občany alespoň 7 dnů před jeho konáním, a to vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Lety, případně jiným vhodným způsobem.
 
Článek 9
Program zasedání zastupitelstva
(1) Návrh programu zasedání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení starosta. Každý člen zastupitelstva má právo tento návrh programu jednání doplnit svými návrhy.
(2) Na  zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích učiněných v průběhu zasedání zastupitelstva, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas.
 
Článek 10
Průběh zasedání zastupitelstva
(1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo pověřený zastupitel (dále jen „předsedající“). Předsedající zahajuje zasedání zastupitelstva, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na to, aby zasedání zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh, vyhlašuje přestávky zasedání zastupitelstva a navrhuje ukončení zasedání zastupitelstva.
(2) V zahajovací části zasedání zastupitelstva předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatuje usnášeníschopnost zastupitelstva.
(3) Jestliže zastupitelstvo při zahájení zasedání zastupitelstva není usnášeníschopné, předsedající zasedání zastupitelstva ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15ti dnů ode dne ukončeného zasedání zastupitelstva.
(4) Je-li zastupitelstvo usnášeníschopné, konstatuje předsedající počet přítomných, písemně omluvených a neomluvených členů zastupitelstva.
(5) Dále zastupitelstvo obce zvolí dva členy zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva a nechá zvolit návrhovou komisi.
(6) Následně předsedající provede kontrolu plnění zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
(7) Poté předsedající předloží návrh programu zasedání zastupitelstva. Každý projednávaný bod programu uvede předkladatel. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
(8) Před každým hlasováním o věcných návrzích dá předsedající výslovný prostor pro dotazy ze strany občanů obce Lety. Tito mohou vyjadřovat svá stanoviska a pokládat dotazy k projednávaným bodům v písemné i v ústní formě v souladu s dalšími ustanoveními Řádu.
(9) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.
(10) Zastupitelstvo může v průběhu zasedání zastupitelstva hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
(11) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
(12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 
Článek 11
Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva
(1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
(2) Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.
 
Článek 12
Příprava usnesení zastupitelstva
(1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných zastupitelstvem a z diskuse členů zastupitelstva.
(2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá návrhová komise.
(3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly zastupitelstvu v otázkách samostatné působnosti.
 
Článek 13
Hlasování
(1) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
(2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
(3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
(4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
(5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve rozdílné skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovalo po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý.
(6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
(7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
(8) Zveřejnění usnesení zastupitelstva se provádí vývěskou na úřední desce.
 
Článek 14
Ukončení zasedání zastupitelstva
(1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
(2) Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu. V tom případě se do 15 dnů koná náhradní veřejné zasedání zastupitelstva.
(3) Předsedající může také ukončit veřejné zasedání zastupitelstva z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V tom případě se také do 15 dnů koná náhradní veřejné zasedání zastupitelstva.
 
Článek 15
Zápis ze zasedání zastupitelstva
(1) Zápis ze  zasedání zastupitelstva (dále jen „zápis“) je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva. Správnost zápisu potvrzuje podpisem zapisovatel, ověřovatelé a starosta. Za jeho vyhotovení odpovídá Obecní úřad Lety. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
(2) Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání zastupitelstva a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
(3) V zápisu se uvádí:
- den a místo zasedání zastupitelstva,
- hodina zahájení a ukončení,
- doba přerušení, pokud je pokračování zasedání zastupitelstva v jiný den než je den zahájení zasedání,
- jména zvolených ověřovatelů zápisu,
- jméno zapisovatele
- počet přítomných členů zastupitelstva,
- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
- program jednání,
- průběh rozpravy se jmény řečníků,
- podané návrhy,
- průběh a výsledky hlasování,
- přijatá usnesení,
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
(4) Zápis musí být uložen na Obecním úřadě Lety k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán k archivaci. Délka doby archivace se řídí zákonem číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Zápis bude současně zveřejněn na internetových stránkách obce Lety v elektronické podobě.
 (5) O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
 
Článek 16
Pracovní skupiny
(1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní skupiny.
(2) Do těchto pracovních skupin zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
(3) Funkce pracovních skupin končí splněním úkolu.
(4) O ukončení činnosti pracovní skupiny bude zastupitelstvo obce veřejnost informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 
Článek 17
Zabezpečení a kontrola usnesení
(1) Starosta a jeho zástupce projedná opatření k zabezpečování usnesení zastupitelstva.
(2) Výbory opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti.
(3) Souhrnná kontrola plnění usnesení je svěřena starostovi. O jejím výsledku starosta informuje zastupitelstvo obce.
 
 
Článek 18
Dotazy členů zastupitelstva
(1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu a další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
(2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpovídá písemně do 30 dnů.
(3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta na následujícím zasedání zastupitelstva. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.
(4) Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u Obecního úřadu Lety
 
Článek 19
Tento jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 9.12.2010 a je účinný ode dne 9.12.2010.
 
starosta obce                    místostarostka obce
Jiří Hudeček MUDr. Jaroslava Rezková
 
          

 

Facebook


FACEBOOK

Mobilní rozhlas


Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
1
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30
31 1 2 3
1
4 5 6

Úřední hodiny

Pondělí:  

8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Úterý 8:00 – 11:30

Středa:
8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Čtvrtek zavřeno

Pátek 8:00 – 11:30