Lety
LetyPraha-západ

Darovací smlouva - kompostéry

Vážení,

v roce 2013 obec Lety pořídila v rámci operačního programu Životní prostředí celkem 300 kusů kompostérů, které byly po podepsání smlouvy o výpůjčce předány obyvatelům Letů. Udržitelnost projektu s názvem Pořízení kompostérů pro obec Lety skončila k 31. říjnu 2018 a osoby, které si chtějí kompostéry ponechat, musí učinit jediné, podepsat darovací smlouvu, a to buď v písemné formě na Obecním úřadě anebo pomocí on-line formuláře. Podpisem darovací smlouvy přechází kompostér do vlastnictví obdarovaného.

 

DAROVACÍ SMLOUVA
DAROVÁNÍ MOVITÉ VĚCI

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Obec Lety
se sídlem obecního úřadu Na Návsi 16, 252 29 Lety, IČO: 00241393
zastoupená Ing. Barborou Tesařovou, starostkou obce
(dále jen „dárce“)

a

obdarovaný
níže uvedený/uvedená

(dále jen „obdarovaný“)

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení

  1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem komposteru, který obdarovaný dosud užíval na základě smlouvy o výpůjčce a který dárce získal do svého vlastnictví mj. z prostředků z dotačního titulu z Operačního programu životní prostředí (dále jen „dar“)
  2. Dárce výslovně prohlašuje, že vlastnické právo k daru trvá i v den podpisu této smlouvy, a to až do doby tohoto podpisu. Na daru neváznou žádné právní vady.
  3. Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám fyzický stav daru.

 

Článek II.
Předmět smlouvy

  1. Dárce na základě této smlouvy daruje (bezúplatně odevzdává) obdarovanému movitou věc uvedenou v čl. I. odst. 1, včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s ní spojenými, a umožňuje obdarovanému nabýt k ní bezplatně  vlastnické právo a obdarovaný tuto movitou věc od dárce přejímá a do svého vlastnictví přijímá.
  2. Pro účetní a obdobné účely obce jako dárce se deklaruje, že účetní hodnota movité věci uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy činí ke dni podpisu této smlouvy 500 Kč.

 

Článek III. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dar byl předán obdarovanému před podpisem této  smlouvy (na základě dřívějších smluvních ujednání) a obdarovaný jej převzal, což stvrzuje svým podpisem.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

  1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí  příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
  3. Tato smlouva byla schválena příslušným orgánem dárce jakožto obce.
  4. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně.
  5. Odesláním vyplněného formuláře se smlouva považuje za uzavřenou.

Darovací smlouva - komposter

Pokud nevíte číslo kompostéru, doplníme si jej sami na úřadě. Děkujeme

označuje povinné pole.

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30