Lety
LetyPraha-západ

Poskytování informací dle zák.106/1999 sb.

 Důvod a způsob založení povinného subjektu – Obec Lety

Informace zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst.1 písm. a)

Obec spravuje svoje záležitosti samostatně tzv. v samostatné působnosti – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb.

 • Obec Lety je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

 • Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 • Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem.

 • Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Návrh rozpočtu i závěrečný účet hospodaření jsou zveřejňovány na veřejných vývěskách úřadu a na webové stránce obce na internetu. Občané se mohou k jeho obsahu vyjádřit i na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Lety.

 • Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb.)

 • Obec Lety je spravována Zastupitelstvem obce, které je nejvyšším orgánem v jeho samostatné působnosti prostřednictvím statutárního zástupce – starosty obce.

 • Členové zastupitelstva jsou voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo obce má 7 členů, kteří se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.

 • Výkonným orgánem obce v jeho samostatné působnosti je starosta. Je volen členy zastupitelstva obce.

 • Obec zastupuje navenek starosta, popřípadě zástupce starosty ve stanoveném rozsahu. Starostu a zástupce starosty volí zastupitelstvo obce z řad svých členů.

 • Obecní úřad je tvořen starostou a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu.

 

Poskytování informací

Obec Lety, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a je tedy povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000, je Obec Lety zavázána (§ 5 odst.1) zveřejňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a) až písm. g) ve svém sídle a svých úřadovnách ve stanoveném rozsahu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem, z podání však musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno, kdo jej činí a identifikace žadatele – elektronická adresa.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Informace zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst.1 písm. d)

Kdo a jaké informace poskytuje

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. informace poskytují tzv. povinné subjekty (§ 2, odst. 1 a 2), když zákon uvádí, že povinnými subjekty jsou :

 • státní orgány a orgány územní samosprávy

 • subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

Povinné subjekty jsou ze zákona povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Podle § 109, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní úřad rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zákon dále uvádí, jaké informace povinný subjekt neposkytuje nebo jejichž poskytování za podmínek stanovených zákonem omezuje.

 

Povinný subjekt neposkytuje informace:

 • (§ 7) je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

 • (§ 9) je-li požadovaná informace označena za obchodní tajemství

 • (§ 10) jestliže by se týkala informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, a byla-li by získána na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení

 • (§ 11, odst. 4) o probíhajícím trestním řízení, o rozhodovací činnosti soudů, o plnění úkolů zpravodajských služeb a o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu ČR.

Tento zákon se nevztahuje na postup při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven zvláštními předpisy.

 

Informace o činnosti obecního úřadu je možné získat 

 • přímo na obecním úřadu

 • na internetových stránkách obce na adrese :

www.obec-lety.cz

 

Kdo je oprávněn informace žádat

Právo na poskytnutí informace podle tohoto zákona má subjekt, v zákoně dále označovaný jako „žadatel“. Žadatelem je (§ 3 odst. 1) každá fyzická a právnická osoba, která ádá o poskytnutí informace podle tohoto zákona.
Žadatel nemusí svoji žádost o poskytnutí informace dokládat jakýmkoli právním titulem, důvodem nebo splněním jiných podmínek. Zejména pak nemusí žadatel zdůvodňovat zvláštní zájem na poskytnutí takové informace povinným subjektem.

 

Způsob poskytování informací

Informace poskytuje obec Lety a její orgány žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Zveřejněnou informaci ve smyslu tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu.

Od 1.1.2001 má povinný subjekt – Obec Lety povinnost informace, uvedené v § 5 odst. 1 zákona, zveřejňovat též způsobem umožňující dálkový přístup (na svých internetových stránkách). Dále pak povinný subjekt poskytuje, na základě žádosti žadatele, ostatní informace za předpokladu, že se poskytování informace vztahuje k působnosti povinného subjektu.

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně (osobně nebo telefonicky) nebo
písemně (písemným podáním, faxem, elektronickou poštou).

 

Informace je žadateli poskytována :

 • písemně (písemným vyřízením daným k poštovní přepravě, telekomunikačními prostředky, elektronickou poštou)

 • nahlédnutím do spisu

 • pořízením fotokopie

 • na paměťových médiích

Na písemné podání je třeba odpovědět písemnou formou.

 

Ústní informace poskytují zaměstnanci věcně příslušných odborů nebo oddělení městského úřadu. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, podá žádost o poskytnutí informace písemně volnou formou nebo prostřednictvím žádosti (formuláře), která je zveřejněna na internetových stránkách obce Lety.

Písemnou žádost lze podat :

1. v podatelně obecního úřadu

2. e-mailem na adresu podatelna@obeclety.cz

3. ústně

Náležitosti žádostí a podání

Náležitosti písemné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a postup jejího vyřizování

V žádosti musí být uvedeno (§ 14 odst. 2):

 • komu (kterému povinnému subjektu) je písemná žádost určena
 • kdo písemnou žádost podává; u podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele, např. elektronická adresa
 • předmět žádosti, tj. jaké informace požaduje žadatel sdělit

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené náležitosti, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

V případě, že je žádost o poskytnutí informace nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je předmět žádosti o poskytnutí informace formulován příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby svoji žádost doplnil, a to ve lhůtě do 30 dnů (§ 14, odst. 3).

Pokud žadatel žádost ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění neupřesní tak, aby splňovala zákonem předpokládané náležitosti, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti. Na toto rozhodnutí se nevztahuje zákon č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád).

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a žádost o poskytnutí informace odloží (§ 14 odst. 2 věta třetí a § 14 odst. 3 písm. b) zákona) za splnění zákonem stanovených podmínek :

a) neobsahuje-li žádost identifikační údaje

b) pokud se žádost nevztahuje k působnosti Obce Lety

V případě, že taková skutečnost nastane, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost žadateli sdělí do 3 dnů.

 

Odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a rozhodne o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (§ 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) za splnění zákonem stanovených podmínek v případě, že

 • žádost je nesrozumitelná

 • že žádosti o poskytnutí informace není zřejmé, jaká informace je požadována

 • žádost je formulována příliš obecně

 • povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil

Neupřesní-li žadatel své podání ve lhůtě do 30 dnů, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti. Na takovéto rozhodnutí o odmítnutí žádosti se podle § 14 odst. 3 písm. a). zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů.
 

Rozhodnutí o nevyhovění žádosti o poskytnutí informace

Takové rozhodnutí musí:

 • být vydáno v souladu s platnými právními předpisy
 • vycházet z objektivně získaných skutečností
 • splňovat předepsané náležitosti v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení

Rozhodnutí o nevyhovění žádosti podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. musí obsahovat:

 • označení povinného subjektu
 • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí 

 • označení příjemce rozhodnutí

 • výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno

 • odůvodnění každého omezení práva na informace

 • plnění o místu, době a formě podání opravného prostředku

 • vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce


Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

 

Právní domněnka o nevyhovění žádosti o poskytnutí informace

V případě, že povinný subjekt ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti (§ 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.) žadateli požadovanou informaci neposkytne a ani nebylo povinným subjektem rozhodnuto o nevyhovění žádosti o poskytnutí informace podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace žadateli odepřel (Fiktivní rozhodnutí).

Proti takovémuto způsobu vyřízení žádosti o poskytnutí informace (§ 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.) lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Základní lhůta pro poskytnutí (vyřízení) informace vymezuje ustanovení § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. a je 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Tuto lhůtu je možné ,ze závažných důvodů vyjmenovaných v § 14 odst. 5 písm. a) až písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., prodloužit nejvýše o 10 dnů.

Informace se žadateli poskytuje nejpozději ve stanovené lhůtě. 

O prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení lhůty pro poskytnutí informace musí být žadatel o poskytnutí informace prokazatelně a včas informován, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Pro počítání lhůty platí pravidla stanovená v zákonu o správním řádu.

 

Odvolání 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o nevyhovění žádosti (odmítnutí žádosti) žadatele o poskytnutí informace podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů
 • od doručení rozhodnutí povinného subjektu nebo
 • od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 15 odst. 4 zákona

Odvolání se podává (adresuje) orgánu, který napadené rozhodnutí vydal nebo vydat měl. Ve věcech spadajících do samostatné působnosti o odvolání žadatele rozhoduje starosta obce Lety, pokud zastupitelstvo obce nestanoví jinak. Na odvolací řízení v takovéto věci se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení. Orgán, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, předkládá odvolání ve lhůtě do 30 dnů odvolacímu orgánu. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Pokud odvolací orgán o odvolání nerozhodne, platí opět tzv. vyvratitelná právní domněnka, že odvolací orgán odvolání žadatele zamítne a napadené rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.


Proti rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání se nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout (je přezkoumatelné soudem) podáním žaloby podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v rámci přezkoumávání správních rozhodnutí soudem.

 

Opravné prostředky

Informace zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst.1 písm. c)

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Lety lze podat odvolání prostřednictvím Obecního úřadu Lety, který rozhodnutí vydal. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Pokud povinný subjekt žádosti žadatele nevyhoví (byť jen zčásti), vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Na tato rozhodnutí se vztahují příslušná ustanovení zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb. k provedení zákona č. 227/2000 Sb.). 
 

Odvolání učiněné písemně lze podat:
 

 

 1. poštou na adresu: Obecní úřad Lety, Lety, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice

 2. osobně v podatelně Obecního úřadu 

Seznam podání - rok 2017

 

Formulář žádosti