Lety
LetyPraha-západ

Zastupitelstvo

Adresa

Na Návsi 160
25229, Lety
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Bolart Jaroslav

Politická příslušnost: člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

Huplíková Markéta

místostarosta

Kadeřábek Petr

člen zastupitelstva

Kárník Jiří, Ing.

člen zastupitelstva

Stránský Marek, Mgr.

člen zastupitelstva

Kadeřábek Petr

Politická příslušnost: člen zastupitelstva
člen

Šůra Jakub

člen zastupitelstva

Podřízené organizační složky

 • Finanční výbor zastupitelstva

  FINANČNÍ VÝBOR

  podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  •provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  •sestavuje návrh rozpočtu obce, kontroluje hospodaření s rozpočtem, navrhuje změny rozpočtu
  •navrhuje úspory a finanční opatření, navrhuje způsob zhodnocení dočasně volných finančních prostředků, zpracovává výhledy financování projektů v obci
  •hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje prodej nebo pronájem tohoto majetku
  •plní další úkoly dle pověření zastupitelstva obce
  •ze svého jednání pořizuje zápis
 • Kontrolní výbor zastupitelstva

  Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Lety byl zřízen v souladu s ustanovením §117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstvem obce
  na ustavujícím zasedání OZ dne 13. 8. 2012.

  Předmět činnosti výboru

  Vychází:

  · Z podnětu zastupitelstva obce ( §118 zákona o obcích)
  · Na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce Lety
  · Na základě § 119 odst.3 písmeno a),b),c) zákona o obcích

  Při své činnosti výbor postupuje v součinnosti s dotčenými subjekty tak, aby došlo k úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu věci.
  Pro svou činnost si výbor na svém prvním zasedání a vždy na začátku roku schválí plán kontrolní činnosti na daný rok, který předkládá OZ. Do plánu činnosti je výbor povinen zahrnout další úkoly, kterými ho OZ pověří.

  Jednání výboru

  Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
  Jednání připravuje, svolává a řídí předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
  K jednání výboru mohou být přizvány k podání stanoviska či k poradě další osoby.
  Usnesení výboru se zápisy a protokoly o provedených kontrolách předkládá výbor k jednání na OZ v souladu s jednacím řádem.

  Provádění kontrol

  Vlastní kontroly dle schváleného plánu kontrolní činnosti provádějí vždy minimálně dva členové výboru.
  Při výkonu kontrolní činnosti mohou členové výboru nahlížet do příslušných dokladů na OÚ a u organizační složky obce nebo v případě zvláštního pověření též u příspěvkových organizací obce.
  O výsledcích své kontrolní činnosti pořizují kontrolující členové výboru kontrolní protokol
  a předkládají jej na nejbližším zasedání OZ.
  Kontrolní řád kontrolního výboru obce nabývá účinnosti dnem jeho schválení OZ Lety.
 • Výbor pro územní a strategické plánování

 • Přestupková komise

 • Povodňová komise

 • Stavební komise