Lety
LetyPraha-západ

Závěrečné účty Svazku - Region Dolní Berounka

Závěrečné účty Svazku obcí - Region Dolní Berounka
 
 
 
 
#

 
ZA ROK 2006
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006
Údaje jsou v Kč Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Plnění k 31.12.2006 % plnění k SR % plnění k UR
Neinvestiční dotace SROP 0,00 1880860,00 1880860,00 0,00 100,00
Příspěvky členských obcí 160000,00 331396,00 331396,00 207,12 100
Dotace od kraje 0 91620,00 91620,00 0 100
Dotace ze SR 0 70000,00 70000,00 0 100
Spolufinancování obcí na dotace 800000,00 945400,00 945383,00 118,17 100,00
Příjmy z úroků 0,00 6300,00 6340,29 0,00 100,64
Příjmy celkem 960000,00 3325576,00 3325599,29 398,39 115,00
Nákup materiálu 0,00 0,00 235,60 0,00 0,00
Nákup ostatních služeb 80000,00 1296890,00 1296849,10 6,17 100,00
Poskytnuté neinvest.příspěvky 0,00 5000,00 5000,00 0,00 100,00
Poštovné a bankovní poplatky 0,00 1645,00 6246,50 0,00 379,69
Konzultační a poradenské služby 20000,00 29750,00 29750,00 148,75 100,00
Programové vybavení 20000,00 2300,00 2377,00 11,89 103,35
Pohoštění 0,00 5000,00 5094,00 0,00 101,88
Vyúčt. projektu K 2 (vratky obcím) 20000,00 1235600,00 1235584,00 6177,92 100,00
Neinvestiční dotace obcím 0,00 60000,00 60000,00 0,00 100,00
Nespecifikované rezervy 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní neinvestiční výdaje 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nákup DHM 0,00 70000,00 70000,00 0,00 100,00
Vratky dotací z minulých let 0,00 300,00 300,00 0,00 100,00
Platby daní a poplatků 0,00 3000,00 3000,00 0,00 100,00
Výdaje celkem 960000,00 2709485,00 2714436,20 282,75 100,18
Saldo: Příjmy - výdaje 0,00 616091,00 611463,09 0,00 99,25
Třída 8 - Financování 0,00 -616091,00 -611463,09 0,00 99,25
Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prostředky minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 -616091,00 -611463,09 0,00 99,25
           
Stav na běžných účtech k 31.12.2006        
Běžný účet                                                      231 10   117648,49    
Účet SROP                                                     231 11   294631,60    
Účet LEADER                                                231 12   498725,23    
Celkem na běžných účtech     911005,32    
           
Komentář
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou knahlédnutí na obecním úřadu a na webové stránce obce Lety (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
 
Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.
           
V roce 2006 vstoupila do Svazku obcí - Region Dolní Berounka obec Svatý Jan pod Skalou
           
Svazek obcí - Region Dolní Berounka netvoří účelové fondy.
           
Svazek obcí - Region Dolní Berounka obdržel v roce 2006 tyto dotace:
Ze SR dotaci na další část projektu TURINKA ve výši 70.000,- Kč. Tato dotace byla řádně a v termínu vyúčtována.
Z fondu SROP dotaci na projekt Komunikace Karlštejnska - K2. Tento projekt byl zahájen v roce 2005.Projekt byl financován částečně z vlastních prostředků (z příspěvků obcí) a částečně ze SR.
Z programu LEADER+ na strategii Regionu. Tato dotace byla nejprve profinancována z vlastních prostředků
Z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Cyklostezky. Dotace byla vyúčtována řádně v termínu.
           
Členské příspěvky za rok 2006 neuhradily obce Karlík a Dobřichovice.
           
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2005 

Přezkoumání DSO za rok 2005 provedl nezávislý auditor JUDr. Vladimír Hrouda, U Krčského nádraží 232/23, 14000 Praha 4, osvědčení č. 126 o zpisu do seznamu auditorů

Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

 
Návrh na usnesení:
Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí - Region Dolní Berounka bez výhrad.
           
Podpisy:       12. března 2007
           
           
Vyvěšeno: 13.3.2007        
Sejmuto:
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   

 

 

 

 

#

 

Závěrečný účet za rok 2005
 

 
 Par
Název
SR
UR
Skut.v Kč
%
 
 
Příjmy celkem
2430
3008
3007308,60
100
4116
 
Dotace
0
184
184000,00
100
4122
 
Dotace
0
175
175000,00
100
4216
 
Dotace
0
430
430000,00
100
4221
 
Podíly obcí na dofinanc.dotace
0
240
239800,00
100
8115
 
Financování
270
1598,5
1598373,14
100
2141
6310
Úroky
2
13,5
13327,46
98,7
4121
 
členské příspěvky od obcí
158
138
138190,00
100
2329
6172
Ostatní nedaňové příjmy od obcí
0
229
228618,00
99,8
1592
 
přísp. na projekt Karlštejnsko K 2
2000
0
0,00
0
 
 
Výdaje celkem
2430
3008
3007308,60
 
5169
3399
Nákup ost.služeb-kultura
0
247
247012,50
100
5192
3399
Poskytnuté neinv.příspěvky
0
60
60000,00
100
6121
3412
Hřiště v Regionu DB
0
600
599800,00
100
6129
3429
Příprava PD Turinka
0
70
70000,00
100
5137
6172
DHIM - K2
0
1285
1284252,20
100
5192
6172
Přísp.nezisk.organizacím-kultura
70
0
0,00
0
5909
6172
Příspěvky na regionální akce
100
0
0,00
0
5166
6172
Výdaje za provedení auditu
20
0
0,00
0
5169
6172
Ostatní služby a propagace
120
468
467823,40
100
5172
6172
Programové vybavení
18
4
4151,40
103
5163
6310
Bankovní poplatky
2
56
56053,00
100
5169
6172
Paušál za vedení agendy Lety
10
0
0,00
0
5321
6172
Dotace obcím
0
20
20000,00
100
6111
6172
Programové vybaveni - K 2
0
198
198216,10
100
 
 
Rezerva
90
0
0,00
0
 
 
Výdaje na projekt Karlštejnsko K 2
2000
0
0,00
0


Vyvěšeno: 29. března 2006                                           Sejmuto: 13.dubna 2006

#
Závěrečný úček Svazku obcí - Region Dolní Berounka za rok 2004

 
 Par
Název
SR
UR
Skut.
%
 
 
Příjmy
 
 
 
 
4121
 
Dotace od obcí - neinvestiční
220
241
240450,00
100
2329
6172
Příjmy na projekt K2
0
1850
1850240,00
100
2141
6310
Příjmy z úroků
5
4
4150,42
103
 
 
Příjmy celkem
225
2095
2094840,42
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výdaje
 
 
 
 
5169
3399
Nákup služeb
130
48
47338,00
98
5192
3399
Příspěvky na kulturní akce
0
49
48698,50
99
5321
3399
Neinvestiční dotace obcím
100
12
11589,00
96
5166
6172
Konzultační a právní služby
0
2
2073,40
103
5169
6172
Nákup služeb
50
128
128293,00
101
5172
6172
Programové vybavení
0
15
14921,80
99
5192
6172
Poskytnuté příspěvky
0
21
21000,00
100
5212
6172
Dotace ost. subjektům
48
0
0,00
0
5909
6172
Ostatní výdaje
100
0
0,00
0
6125
6172
Výpočetní technika
0
126
125690,50
99
5163
6310
Služby peněžních ústavů
1
1
1353,00
135
 
 
Výdaje celkem
429
402
400957,20
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledek hosp. za rok 2004
 
 
 
 
 
 
Zůstatek na účtu k 1.1.2004
 
 
204032,15
 
 
 
Příjmy celkem
 
 
2094840,42
 
 
 
Výdaje celkem
 
 
400957,20
 
 
 
Zůst.na účtech k 31.12.2004
 
 
1897915,37
 

 
#

Karlštejnsko

www.karlstejnsko.info

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka