Lety
LetyPraha-západ

Podmínky pro poskytování grantů

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Z ROZPOČTU OBCE LETY
V OBLASTI KULTURY A SPORTU

 

I. OBECNÁ́ USTANOVENÍ

GRANTY V OBLASTI KULTURY A SPORTU

OBEC LETY VYHLAŠUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ v oblasti kultury a sportu v roce 2016.

Obec Lety tímto grantovým programem vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat organizační, tvůrčí a uměleckou činnost, udržovat a rozvíjet místní kulturní a sportovní tradice, představovat umění a zpřístupňovat je občanům a návštěvníkům obce Lety.

Žádost může podat fyzická i právnická osoba.

Cíle grantového programu:

 • podpora živého umění a sportu

 • udržování a rozvoj místních společenských, kulturních a sportovních tradic

 • motivace spolků, sdružení a umělců k pořádání veřejných akcí v Letech

 • podpora inovativních společenských projektů

 • poskytnutí rozmanité nabídky pravidelného společenského kulturního nebo sportovního vyžití pro občany a návštěvníky obce Lety.

Grantový program se nevztahuje na akce konané za účelem dosažení zisku.

 

II. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ GRANTU

Žadatel je povinen respektovat uvedené Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety.

Podmínkou přidělení grantu je, aby projekt obsahoval minimálně jednu veřejnou akci na území obce Lety v průběhu daného roku.

Podmínky přijetí žádosti k projednání:

 • včasné podání podepsané žádosti

 • řádné vyplnění formuláře ve všech bodech a odevzdání všech požadovaných příloh
 • řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu obce
 • vypořádané závazky žadatele vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, bezdlužnost na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění.

 

III. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách obce Lety na adrese obec-lety/finance/granty-z-rozpoctu-obce-lety/.

Termín uzávěrky: 30. listopadu 2015 do 12:00 hod.


V případě zaslání projektu poštou je rozhodující datum razítka pošty.

Žádost musí být doručena

 • poštou doporučeně na adresu:

Obec Lety, Na Návsi 160, Lety 252 29 nejpozději do 30. listopadu 2015 (rozhoduje poštovní razítko)

 • nebo osobně prostřednictvím podatelny (adresa dtto) nejpozději do 12:00 hodin 30. listopadu 2015.

Žádost o grant musí být předložena

v tištěné podobě v jednom vyhotovení. Musí být vyplněna ve všech rubrikách, a to v jazyce českém. Znění ani pořadí rubrik žádosti nelze měnit.

Žádost současně zašlete elektronicky (pouze formulář žádosti a podrobný popis projektu ve formátu *.doc nebo *.rtf, tzn. bez příloh) nejpozději do 30. listopadu 2015 do 12:00 hodin na emailovou adresu: ou@obeclety.cz

Žádosti předložené po termínu, neúplně či chybně vyplněné, nevybavené povinnými přílohami, nemohou být do grantového řízení zařazeny. Podané projekty včetně příloh se nevrací.

Příjemce grantu souhlasí se zveřejněním údajů o sobě v souvislosti s podanou žádostí. Na přidělení grantu není právní nárok.

Povinné přílohy žádosti:

 • Čestné prohlášení (součást formuláře žádosti)

 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to v případě právnických osob (pouze v případě prvního podání žádosti nebo jakékoliv změny)
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo

 • kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení fyzické osoby nezapisované do obchodního rejstříku nebo dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku evidovaných právnických osob nebo jiného registru právnických osob atd.) nebo
 • kopie stanov spolků s potvrzením registrace rejstříkového soudu, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele (např. kopie 1. strany posledního výpisu z bankovního účtu žadatele)
 • kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, plná moc)

IV. ZPŮSOB POSUZOVÁ́NÍ ŽÁ́DOSTÍ

 • Posouzení formální správnosti:

Žádosti jsou přijímány Obecním úřadem Lety a jsou evidovány a posuzovány z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí a úplnosti předepsaných příloh (na základě statutu, stanov, zakládací smlouvy žádajícího subjektu nebo dle příslušného živnostenského oprávnění).

 • Schválení

Výši grantové podpory schvaluje zastupitelstvo obce Lety.

 • Žádosti o grant jsou hodnceny podle následujích kritérií:

Zaměření projektu a jeho význam v dané oblasti, způsob řešení, očekávané výsledky, konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele, přínos pro zlepšení kvality života v obci.

Srozumitelnost, přehlednost, výstižnost, jasně formulovaný účel realizace projektu, cílová skupina, personální a finanční zajištění a časový harmonogram projektu.

Dosavadní zkušenosti žadatele, realizace předchozích projektů, odborné předpoklady žadatele, spolupráce s dalšími partnery; přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, finanční spoluúčast vlastní a jiných partnerů.

Při rozhodování o udělení grantu se nepřihlíží k právní formě žadatele. Rozhodující je podaný projekt a jeho soulad s cíli grantového programu.

Žádosti o grant nemohou podávat:

 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • územní samosprávné celky (tj. obce, města, statutární města, městské obvody obvody a městské části) a jimi zřízené příspěvkové organizace 

Zveřejnění výsledků grantového řízení

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na webových stránkách obce Lety na adrese www.obeclety.cz neprodleně po schválení výše grantů zastupitelstvem obce Lety.

S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace - grantu dle ust. §51 obč. zákoníku. Smlouva bude obsahovat i podmínky pro užití a čerpání grantu.

V. PODMÍNKY ČERPÁNÍ GRANTU

 • Žadatel je povinen vyúčtovat poskytnutý příspěvek do 15. ledna následujícího kalendářního roku.
 • Žadatel je povinen umožnit členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce Lety kontrolu použití poskytnutých grantových prostředků.
 • V případě, že poskytovatel grantu zjistí, že prohlášení příjemce grantu uvedené v žádosti o grant je nepravdivé či neodpovídá skutečnosti nebo příjemce grantu použil poskytnutý grant či jeho část v rozporu s účelem stanoveným smlouvou o poskytnutí grantu, je poskytovatel grantu oprávněn od příjemce grantu požadovat vrácení celého grantu či jeho poměrné části do 31.3. následujícího kalendářního roku.
 • Žadatel je povinen uvést na všech propagačních materiálech projektu informaci o tom, že projekt byl podpořen z rozpočtu obce Lety a uvádět logo obce.
 • Poskytnuté finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku.

 • Kontaktní osoby a konzultace:

Ing. Barbora Tesařová, Na Návsi 160, 252 29 Lety, tel.: 602 191 791, barbora.tesarova@obeclety.cz

nebo Ivana Melicharová, Na Návsi 160, 252 29 Lety, tel.: 602 134 889, ivana.melicharova@obeclety.cz

Konzultace pro formální přípravu žádostí lze poskytnout po telefonické domluvě do 27. 11. 2015.

 

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Z ROZPOČTU OBCE LETY V OBLASTI KULTURY A SPORTU - ZDE KE STAŽENÍ

Facebook


FACEBOOK

Mobilní rozhlas


Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1
1
2
1
3
1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30