Lety
LetyPraha-západ

Podmínky pro poskytování grantu

Dokument ke stažení

 

Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety
v oblasti VZDĚLÁNÍ, KULTURY A SPORTU pro rok 2018

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

GRANTY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY A SPORTU

OBEC LETY VYHLAŠUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ v oblasti vzdělávání, kultury a sportu v roce 2018. Obec Lety tímto grantovým programem vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat organizační, vzdělávací, tvůrčí a uměleckou činnost, udržovat a rozvíjet místní kulturní a sportovní tradice, představovat umění a možnosti vzdělávání a zpřístupňovat je občanům a návštěvníkům obce Lety. Žádost může podat fyzická i právnická osoba.

Cíle grantového programu:

 • podpora živého umění a sportu
 • udržování a rozvoj místních společenských, kulturních a sportovních tradic
 • motivace spolků, sdružení a umělců k pořádání veřejných akcí v Letech
 • podpora inovativních společenských a vzdělávacích projektů
 • poskytnutí rozmanité nabídky pravidelného společenského kulturního, vzdělávacího nebo sportovního vyžití pro občany a návštěvníky obce Lety.

Grantový program se nevztahuje na akce konané za účelem dosažení zisku.

II. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ GRANTU

Žadatel je povinen respektovat uvedené Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety. Pro rok 2018 bude obec rozdělovat celkem 200 tis. Kč.

Podmínkou přidělení grantu je, aby projekt obsahoval minimálně jednu veřejnou akci na území obce Lety v průběhu daného roku.

Podmínky přijetí žádosti k projednání:

 • včasné podání podepsané žádosti
 • řádné vyplnění formuláře ve všech bodech a odevzdání všech požadovaných příloh
 • řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu obce
 • vypořádané závazky žadatele vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, bezdlužnost na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění.

 

 

III. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Termín uzávěrky:

30. listopadu 2017 do 12:00 hod.
V případě zaslání projektu poštou je rozhodující datum razítka pošty.

Žádost musí být doručena

 • poštou doporučeně na adresu:
  Obec Lety, Na Návsi 160, Lety 252 29 nejpozději do 30. listopadu 2017 (rozhoduje poštovní razítko)
 • nebo osobně prostřednictvím podatelny (adresa dtto) nejpozději do 12:00 hodin 30. listopadu 2017.

Žádost o grant musí být předložena

v tištěné podobě v jednom vyhotovení. Musí být vyplněna ve všech rubrikách, a to v jazyce českém. Znění ani pořadí rubrik žádosti nelze měnit.

Žádost současně zašlete elektronicky (pouze formulář žádosti a podrobný popis projektu ve formátu *.doc nebo *.rtf, tzn. bez příloh) nejpozději do 30. listopadu 2017 do 12:00 hodin na emailovou adresu: ou@obeclety.cz

Žádosti předložené po termínu, neúplně či chybně vyplněné, nevybavené povinnými přílohami, nemohou být do grantového řízení zařazeny. Podané projekty včetně příloh se nevrací.

Příjemce grantu souhlasí se zveřejněním údajů o sobě v souvislosti s podanou žádostí. Na přidělení grantu není právní nárok.

Povinné přílohy žádosti:

 • Čestné prohlášení (součást formuláře žádosti)
 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to v případě právnických osob: (pouze v případě prvního podání žádosti nebo jakékoliv změny)
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo
 • kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení fyzické osoby nezapisované do obchodního rejstříku nebo dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku evidovaných právnických osob nebo jiného registru právnických osob atd.) nebo
 • kopie stanov spolků s potvrzením registrace rejstříkového soudu, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele (např. kopie 1. strany posledního výpisu z bankovního účtu žadatele).
 • Kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, plná moc)

IV. ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 • Posouzení formální správnosti:
  Žádosti jsou přijímány obecním úřadem Lety a jsou evidovány a posuzovány z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí a úplnosti předepsaných příloh (na základě statutu, stanov, zakládací smlouvy žádajícího subjektu nebo dle příslušného živnostenského oprávnění).

 • Výši grantové podpory schvaluje zastupitelstvo obce Lety.
 • Žádosti o grant jsou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • Přínos projektu
   Zaměření projektu a jeho význam v dané oblasti, způsob řešení, očekávané výsledky, konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele, přínos pro zlepšení kvality života v obci.
  • Obsahové a formální zpracování projektu
   Srozumitelnost, přehlednost, výstižnost, jasně formulovaný účel realizace projektu, cílová skupina, personální a finanční zajištění a časový harmonogram projektu.
  • Reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů
   Dosavadní zkušenosti žadatele, realizace předchozích projektů, odborné předpoklady žadatele, spolupráce s dalšími partnery; přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, finanční spoluúčast vlastní a jiných partnerů.

Při rozhodování o udělení grantu se nepřihlíží k právní formě žadatele. Rozhodující je podaný projekt a jeho soulad s cíli grantového programu.

Žádosti o grant nemohou podávat:

 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • územní samosprávné celky (tj. obce, města, statutární města, městské obvody a městské části) a jimi zřízené příspěvkové organizace

Zveřejnění výsledků grantového řízení

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na webových stránkách obce Lety na adrese www.obeclety.cz neprodleně po schválení výše grantů zastupitelstvem obce Lety.

S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace - grantu dle ust. §51 obč. zákoníku. Smlouva bude obsahovat i podmínky pro užití a čerpání grantu.

 

V. PODMÍNKY ČERPÁNÍ GRANTU

 • Žadatel je povinen vyúčtovat poskytnutý příspěvek do 15. ledna následujícího kalendářního roku.
 • Žadatel je povinen umožnit členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce Lety kontrolu použití poskytnutých grantových prostředků.
 • V případě, že poskytovatel grantu zjistí, že prohlášení příjemce grantu uvedené v žádosti o grant je nepravdivé či neodpovídá skutečnosti nebo příjemce grantu použil poskytnutý grant či jeho část v rozporu s účelem stanoveným smlouvou o poskytnutí grantu, je poskytovatel grantu oprávněn od příjemce grantu požadovat vrácení celého grantu či jeho poměrné části do 31.3. následujícího kalendářního roku.
 • Žadatel je povinen uvést na všech propagačních materiálech projektu informaci o tom, že projekt byl podpořen z rozpočtu obce Lety a uvádět logo obce.
 • Poskytnuté finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku. Kontaktní osoby a konzultace:

Ing. Barbora Tesařová, Na Návsi 160, 252 29 Lety, tel.: 602 191 791, barbora.tesarova@obeclety.cz

nebo Ivana Melicharová, Na Návsi 160, 252 29 Lety, tel.: 602 134 889, ivana.melicharova@obeclety.cz

Konzultace pro formální přípravu žádostí lze poskytnout po telefonické domluvě do 28. 11. 2017.