Lety
LetyPraha-západ

Podmínky pro poskytování grantu

Dokument ke stažení

 

Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety
v oblasti VZDĚLÁNÍ, KULTURY A SPORTU pro rok 2018

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

GRANTY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY A SPORTU

OBEC LETY VYHLAŠUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ v oblasti vzdělávání, kultury a sportu v roce 2018. Obec Lety tímto grantovým programem vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat organizační, vzdělávací, tvůrčí a uměleckou činnost, udržovat a rozvíjet místní kulturní a sportovní tradice, představovat umění a možnosti vzdělávání a zpřístupňovat je občanům a návštěvníkům obce Lety. Žádost může podat fyzická i právnická osoba.

Cíle grantového programu:

 • podpora živého umění a sportu
 • udržování a rozvoj místních společenských, kulturních a sportovních tradic
 • motivace spolků, sdružení a umělců k pořádání veřejných akcí v Letech
 • podpora inovativních společenských a vzdělávacích projektů
 • poskytnutí rozmanité nabídky pravidelného společenského kulturního, vzdělávacího nebo sportovního vyžití pro občany a návštěvníky obce Lety.

Grantový program se nevztahuje na akce konané za účelem dosažení zisku.

II. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ GRANTU

Žadatel je povinen respektovat uvedené Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety. Pro rok 2018 bude obec rozdělovat celkem 200 tis. Kč.

Podmínkou přidělení grantu je, aby projekt obsahoval minimálně jednu veřejnou akci na území obce Lety v průběhu daného roku.

Podmínky přijetí žádosti k projednání:

 • včasné podání podepsané žádosti
 • řádné vyplnění formuláře ve všech bodech a odevzdání všech požadovaných příloh
 • řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu obce
 • vypořádané závazky žadatele vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, bezdlužnost na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění.

 

 

III. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Termín uzávěrky:

30. listopadu 2017 do 12:00 hod.
V případě zaslání projektu poštou je rozhodující datum razítka pošty.

Žádost musí být doručena

 • poštou doporučeně na adresu:
  Obec Lety, Na Návsi 160, Lety 252 29 nejpozději do 30. listopadu 2017 (rozhoduje poštovní razítko)
 • nebo osobně prostřednictvím podatelny (adresa dtto) nejpozději do 12:00 hodin 30. listopadu 2017.

Žádost o grant musí být předložena

v tištěné podobě v jednom vyhotovení. Musí být vyplněna ve všech rubrikách, a to v jazyce českém. Znění ani pořadí rubrik žádosti nelze měnit.

Žádost současně zašlete elektronicky (pouze formulář žádosti a podrobný popis projektu ve formátu *.doc nebo *.rtf, tzn. bez příloh) nejpozději do 30. listopadu 2017 do 12:00 hodin na emailovou adresu: ou@obeclety.cz

Žádosti předložené po termínu, neúplně či chybně vyplněné, nevybavené povinnými přílohami, nemohou být do grantového řízení zařazeny. Podané projekty včetně příloh se nevrací.

Příjemce grantu souhlasí se zveřejněním údajů o sobě v souvislosti s podanou žádostí. Na přidělení grantu není právní nárok.

Povinné přílohy žádosti:

 • Čestné prohlášení (součást formuláře žádosti)
 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to v případě právnických osob: (pouze v případě prvního podání žádosti nebo jakékoliv změny)
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo
 • kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení fyzické osoby nezapisované do obchodního rejstříku nebo dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku evidovaných právnických osob nebo jiného registru právnických osob atd.) nebo
 • kopie stanov spolků s potvrzením registrace rejstříkového soudu, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele (např. kopie 1. strany posledního výpisu z bankovního účtu žadatele).
 • Kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, plná moc)

IV. ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 • Posouzení formální správnosti:
  Žádosti jsou přijímány obecním úřadem Lety a jsou evidovány a posuzovány z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí a úplnosti předepsaných příloh (na základě statutu, stanov, zakládací smlouvy žádajícího subjektu nebo dle příslušného živnostenského oprávnění).

 • Výši grantové podpory schvaluje zastupitelstvo obce Lety.
 • Žádosti o grant jsou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • Přínos projektu
   Zaměření projektu a jeho význam v dané oblasti, způsob řešení, očekávané výsledky, konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele, přínos pro zlepšení kvality života v obci.
  • Obsahové a formální zpracování projektu
   Srozumitelnost, přehlednost, výstižnost, jasně formulovaný účel realizace projektu, cílová skupina, personální a finanční zajištění a časový harmonogram projektu.
  • Reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů
   Dosavadní zkušenosti žadatele, realizace předchozích projektů, odborné předpoklady žadatele, spolupráce s dalšími partnery; přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, finanční spoluúčast vlastní a jiných partnerů.

Při rozhodování o udělení grantu se nepřihlíží k právní formě žadatele. Rozhodující je podaný projekt a jeho soulad s cíli grantového programu.

Žádosti o grant nemohou podávat:

 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • územní samosprávné celky (tj. obce, města, statutární města, městské obvody a městské části) a jimi zřízené příspěvkové organizace

Zveřejnění výsledků grantového řízení

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na webových stránkách obce Lety na adrese www.obeclety.cz neprodleně po schválení výše grantů zastupitelstvem obce Lety.

S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace - grantu dle ust. §51 obč. zákoníku. Smlouva bude obsahovat i podmínky pro užití a čerpání grantu.

 

V. PODMÍNKY ČERPÁNÍ GRANTU

 • Žadatel je povinen vyúčtovat poskytnutý příspěvek do 15. ledna následujícího kalendářního roku.
 • Žadatel je povinen umožnit členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce Lety kontrolu použití poskytnutých grantových prostředků.
 • V případě, že poskytovatel grantu zjistí, že prohlášení příjemce grantu uvedené v žádosti o grant je nepravdivé či neodpovídá skutečnosti nebo příjemce grantu použil poskytnutý grant či jeho část v rozporu s účelem stanoveným smlouvou o poskytnutí grantu, je poskytovatel grantu oprávněn od příjemce grantu požadovat vrácení celého grantu či jeho poměrné části do 31.3. následujícího kalendářního roku.
 • Žadatel je povinen uvést na všech propagačních materiálech projektu informaci o tom, že projekt byl podpořen z rozpočtu obce Lety a uvádět logo obce.
 • Poskytnuté finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku. Kontaktní osoby a konzultace:

Ing. Barbora Tesařová, Na Návsi 160, 252 29 Lety, tel.: 602 191 791, barbora.tesarova@obeclety.cz

nebo Ivana Melicharová, Na Návsi 160, 252 29 Lety, tel.: 602 134 889, ivana.melicharova@obeclety.cz

Konzultace pro formální přípravu žádostí lze poskytnout po telefonické domluvě do 28. 11. 2017.

 

Facebook


FACEBOOK

Mobilní rozhlas


Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1
1
2
1
3
1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30