Lety
LetyPraha-západ

Školení

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Lety

Obec Lety v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Obec též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

 • Obec Lety
  [url=http://www.obec-lety.cz/urad-lety/vyrocni-zpravy-podle-zak-106-1999-sb-1/]
  • Zastupitelstvo
   • Finanční výbor zastupitelstva
    FINANČNÍ VÝBOR

    podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

    •provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
    •sestavuje návrh rozpočtu obce, kontroluje hospodaření s rozpočtem, navrhuje změny rozpočtu
    •navrhuje úspory a finanční opatření, navrhuje způsob zhodnocení dočasně volných finančních prostředků, zpracovává výhledy financování projektů v obci
    •hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje prodej nebo pronájem tohoto majetku
    •plní další úkoly dle pověření zastupitelstva obce
    •ze svého jednání pořizuje zápis
   • Kontrolní výbor zastupitelstva
    Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Lety byl zřízen v souladu s ustanovením §117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstvem obce
    na ustavujícím zasedání OZ dne 13. 8. 2012.

    Předmět činnosti výboru

    Vychází:

    · Z podnětu zastupitelstva obce ( §118 zákona o obcích)
    · Na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce Lety
    · Na základě § 119 odst.3 písmeno a),b),c) zákona o obcích

    Při své činnosti výbor postupuje v součinnosti s dotčenými subjekty tak, aby došlo k úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu věci.
    Pro svou činnost si výbor na svém prvním zasedání a vždy na začátku roku schválí plán kontrolní činnosti na daný rok, který předkládá OZ. Do plánu činnosti je výbor povinen zahrnout další úkoly, kterými ho OZ pověří.

    Jednání výboru

    Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
    Jednání připravuje, svolává a řídí předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
    K jednání výboru mohou být přizvány k podání stanoviska či k poradě další osoby.
    Usnesení výboru se zápisy a protokoly o provedených kontrolách předkládá výbor k jednání na OZ v souladu s jednacím řádem.

    Provádění kontrol

    Vlastní kontroly dle schváleného plánu kontrolní činnosti provádějí vždy minimálně dva členové výboru.
    Při výkonu kontrolní činnosti mohou členové výboru nahlížet do příslušných dokladů na OÚ a u organizační složky obce nebo v případě zvláštního pověření též u příspěvkových organizací obce.
    O výsledcích své kontrolní činnosti pořizují kontrolující členové výboru kontrolní protokol
    a předkládají jej na nejbližším zasedání OZ.
    Kontrolní řád kontrolního výboru obce nabývá účinnosti dnem jeho schválení OZ Lety.
   • Výbor pro územní a strategické plánování
   • Přestupková komise
   • Povodňová komise
   • Stavební komise
Na Návsi 160
25229 Lety
pevná linka: 257711180
starosta: 602191791
účetní: 602362668
úřadovna: 602134889
asistentka starosty: lucie.kvasnickova@obeclety.cz
asistentka starosty: jana.silhava@obeclety.cz
asistentka starosty: hana.smolova@obeclety.cz
referent: ivana.melicharova@obeclety.cz
starosta: barbora.tesarova@obeclety.cz
úřad: podatelna@obeclety.cz
WWW: www.obec-lety.cz/
datová schránka: e4uamak
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Na Návsi 160
  25229 Lety
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Na Návsi 160
  25229 Lety
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3013:00 – 18:00
  úterý8:00 – 11:30
  středa8:00 – 11:3013:00 – 18:00
  čtvrtekzavřeno
  pátek8:00 – 11:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 257711180
  starosta: 602191791
  účetní: 602362668
  úřadovna: 602134889
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  datová schránka: e4uamak
Základní běžný účet: 388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Běžný účet pro infrastrukturu: 19-388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Sociální fond obce: 107-388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Účet pro dotace: 94-3012111/0710 (Česká národní banka)
Účet pro čerpání dotace ROP: 30189-388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00241393
DIČ: CZ00241393

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Lety
  Na Návsi 160
  25229 Lety
 • e-mailem: podatelna@obeclety.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@obeclety.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 257711180

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 18:00
úterý 8:00 - 11:30  
středa 8:00 - 11:30 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 11:30  

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Seznam žádostí o informace - rok 2021 

Seznam žádostí o informace - rok 2022

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Lety vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Vyhlášky a nařízení

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Lety poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1/2022 Žádost o poskytnutí informací

Č. Jednací: 00588 /2022/OÚ

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu neviditelným vlakem s technologií super Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva.

Odpověď:

 Dne 28. 4. 2022 jsme pod č.j. 588/2022/OÚ přijali Vaši žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k naší působnosti, obec Lety Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

 

2/2022 Žádost o poskytnutí informací

Č. Jednací: 00575 /2022/OÚ

 Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje

Odpověď:

Dne 25. 4. 2022 jsme pod č.j. 575/2022/OÚ přijali Vaši žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k naší působnosti, obec Lety Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

 

3/2022 Žádost o poskytnutí informací

Č. Jednací: 00570 /2022/OÚ

 

Žádost o informace ohledně nezákonného zneužívání státní moci proti svobodě slova

Odpověď:

Dne 23. 4. 2022 jsme pod č.j. 575/2022/OÚ přijali Vaši žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k naší působnosti, obec Lety Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

Odhlášení psa

odhlaseni psa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,73 kB
Staženo: 100×
Vloženo: 20. 2. 2023

Oznámení kácení - v případě havarijního stavu stromu

oznameni_kaceni - v pripade havarijniho stavu stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 476,65 kB
Staženo: 86×
Vloženo: 20. 2. 2023

Přihlášení psa

přihlášení psa_word.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,18 kB
Staženo: 413×
Vloženo: 10. 10. 2019

Přihláška - Vítání občánků

prihlaska vitani obcanku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,98 kB
Staženo: 88×
Vloženo: 20. 2. 2023

Přihláška k poplatku za komunální odpad

Ohlasovaci povinnost k mistnimu poplatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,42 kB
Staženo: 363×
Vloženo: 20. 2. 2023

Žádost - samotěžba dřeva

Zadost_samotezba.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,86 kB
Staženo: 79×
Vloženo: 20. 2. 2023

Žádost - zvláštní užívání komunikace

zadost zvlastni uzivani komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 266,34 kB
Staženo: 90×
Vloženo: 20. 2. 2023

Žádost o povolení připojení ke komunikaci

zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,91 kB
Staženo: 352×
Vloženo: 10. 10. 2019

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

zadosti_kaceni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 22,28 kB
Staženo: 334×
Vloženo: 10. 10. 2019

Žádost o zrušení trvalého pobytu

zadost o zruseni TP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,01 kB
Staženo: 85×
Vloženo: 20. 2. 2023

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Karlštejnsko

www.karlstejnsko.info

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka